• :
 • :
Đề nghị người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khuyến khích khai báo y tế thường xuyên trên hệ thống truy vết của tỉnh tại địa chỉ https://truyvet.laichau.gov.vn hoặc www.tokhaiyte.vn, ứng dụng Ncovi, Bluezone.
I. Tổ chức bộ máy
 • Đặng Duy Hùng
  • Phó chánh văn phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   Bác sĩ CK I
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02133883666
  • Email:
   hungdd.soyt@laichau.gov.vn
II. Chức năng nhiệm vụ

A. Chức năng

Văn phòng Sở Y tế là tổ chức thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp, điều phối hoạt động các phòng ban, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, công nghệ thông tin trong cơ quan Sở.

B. Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Sở

1.1. Xây dựng, tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của cơ quan Sở.

1.2. Thông báo ý kiến, kết luận của lãnh đạo Sở đến các đơn vị có liên quan.

1.3. Điều phối hoạt động của các phòng chức năng thuộc cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

1.4. Xây dựng quy chế làm việc của Cơ quan Văn phòng Sở.

1.5. Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan Sở và tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của lãnh đạo Sở đối với những công việc mới, đột xuất của Sở có liên quan đến  các phòng, ban và đơn vị có liên quan.

1.6. Giúp lãnh đạo Sở trong việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức cá nhân khi được ủy quyền. Tham mưu thực hiện công tác đối ngoại của Sở.

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ của cơ quan Sở Y tế

2.1. Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến) kể cả trên mạng vi tính, điện, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Khi nhận công văn phải vào sổ trình lãnh đạo Sở và chuyển tới các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.

2.2. Thẩm định thể thức các văn bản của Sở Y tế ban hành trước khi trình Lãnh đạo Sở ký.

2.3.Theo dõi tình hình xử lý công văn đi – đến của các phòng, ban của Sở và hoàn chỉnh các loại công văn đi của Sở Y tế trước khi gửi; tổ chức quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật.

2.4. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

2.5. Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc của Văn phòng Sở và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động cơ quan; Tổ chức công tác phục vụ cơ quan: Nước uống, sửa chữa điện, nước…

2.6. Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc được thông suốt, quản lý xe và xăng xe đảm bảo phương tiện cho lãnh đạo sở, cán bộ đi công tác.

2.7. Đánh máy, sao chụp công văn, tài liệu cho các phòng, ban của Sở và lên lịch hội họp.

2.8.Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm khánh tiết, công tác tổ chức  trong các ngày Lễ, kỷ niệm, hội nghị của Sở.

3. Công tác công nghệ thông tin

3.1. Xây dựng hệ thống mạng nội bộ của cơ quan Sở, tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị máy vi tính, triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng bội bộ, quản lý trang Thông tin điện tử của Sở Y tế.

3.2. Làm đầu mối quản lý kỹ thuật về cấp phát, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học của Sở Y tế. Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng và thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước ngành Y tế.

4. Thực hiện công tác khác

4.1. Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quản lý chất lượng theo ISO vào công tác quản lý ngành Y tế, làm đầu mối báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm về công tác cải cách hành chính của ngành với tỉnh và các cơ quan có liên quan.

4.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan  Văn phòng  Sở.

4.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích,  thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan Sở Y tế, phối hợp với Ban chỉ huy tự vệ củng cố,  huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm.

4.4. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Y tế theo cơ chế “một cửa”.

4.5. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc Văn phòng Sở theo quy định.

4.6. Xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm cho hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở.

4.7. Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế liên quan tổ chức thực hiện công tác Pháp chế y tế trong toàn ngành.

4.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Lãnh đạo Sở Y tế giao.

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 303
Tháng 08 : 2.679