CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

I.Chức năng

 

    Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

 

II. Nhiệm vụ

 

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh

 

2. Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

 

3. Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X-quang… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sỹ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

 

4. Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng ngày trong khoa theo quy định.

 

5. Có trách nhiệm phối hợp với các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

 Tổ chức nhân sự:

1. Nguyễn Mạnh Thường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

2. Nguyễn Văn Đức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

3. Bùi Văn Tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp