I.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA XÉT NGHIỆM

1.Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

 

2. Định kỳ chuẩn thức các quy trình kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chất lượng xét nghiệm.

 

3. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

 

4. Có kế hoạch dự trù các thiết bị xét nghiệm, hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

 

5. Lĩnh hóa chất, sinh phẩm dụng cụ và vật tư đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.

 

6. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

7. Tham gia công tác chỉ đạo tuyến về công tác xét nghiệm cho các tuyến dưới.

 

8. Tham gia tập huấn về xét nghiệm cho các các khoa lâm sàng nhằm nâng cao, đảm bảo chất lượng xét nghiệm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc Bệnh viện giao.

II. Tổ chức nhân sự:

1. Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

2. Hồ Đăng Quang

- Trình độ chuyên môn: Đại học

3. Đào Thị Thanh Huyền

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp