• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
 • Văn phòng

  A. Chức năngVăn phòng Sở Y tế là tổ chức thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp, điều phối hoạt động các phòng ban, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, công nghệ thông tin trong cơ quan Sở.B. Nhiệm vụ1. Thực hiện công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Sở1.1. Xây dựng, tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm ...

 • Phòng tổ chức cán bộ

  A. Chức năngPhòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.  B. Nhiệm vụ1. Về công tác tổ chức bộ máy1.1. Xây dựng các quy hoạch về tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.1.2. Xây dựng Tờ trình, Đề án về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của Sở; về ...

 • Phòng kế hoạch tài chính

  A. Chức năngPhòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về chiến lược và sách lược y tế; giúp Lãnh đạo Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành, tài chính, kế toán, viện trợ, dự án, thống kê y tế và Chương trình mục tiêu, sử dụng tài sản công.B. Nhiệm vụ1.  Công tác kế hoạch1.1. Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự nghiệp phát triển ...

 • Thanh tra

  A.  Chức năng- Giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.- Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Y tế.Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo qui định của Luật Thanh tra.B.   Nhiệm vụ1. Xây dựng kế ...

 • Phòng nghiệp vụ y

  A. Chức năngPhòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y, bảo hiểm y tế, y học cổ truyền, dân số - kế hoạch hóa gia đình và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.B. Nhiệm vụ1. Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển về phòng bệnh, khám chữa bệnh, y học cổ ...

 • Phòng nghiệp vụ dược

  A. Chức năngPhòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người (sau đây gọi tắt là Mỹ phẩm) trên địa bàn tỉnh.B. Nhiệm vụ1. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ đấu thầu, cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất ... cung cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở.2. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược Việt ...

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 321
Tháng 11 : 23.130