• Văn phòng

  Văn phòng

  A. Chức năng

  Văn phòng là tổ chức thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Giám đốc Sở, điều phối hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, công nghệ thông tin trong cơ quan Sở Y tế.

  B. Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Tham mưu, tổng hợp và theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở Y tế

  1.1. Xây dựng, tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của cơ quan Sở Y tế.

  1.2. Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận các cuộc họp, hội nghị của lãnh đạo Sở đến các đơn vị có liên quan, đầu mối xây dựng chương trình công tác lịch công tác tuần, tháng năm của Ban Giám đốc Sở.

  1.3. Điều phối hoạt động của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

  1.4. Xây dựng quy chế làm việc của Cơ quan Sở Y tế.

  1.5. Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan Sở và tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của lãnh đạo Sở đối với những công việc mới, đột xuất của Sở có liên quan đến  các phòng và đơn vị có liên quan.

  1.6. Giúp lãnh đạo Sở trong việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức cá nhân khi được ủy quyền. Tham mưu thực hiện công tác đối ngoại của Sở. 

  2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ của cơ quan Sở Y tế

  2.1. Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến) kể cả trên mạng vi tính, điện, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định. 

  2.2. Thẩm định nội dung, thể thức các văn bản của Sở Y tế trước khi trình Lãnh đạo Sở ký, ban hành. 

  2.3. Theo dõi tình hình xử lý công văn đi -  đến của các phòng thuộc Sở; tổ chức quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật. 

  2.4. Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định của nhà nước. 

  2.5. Tổ chức công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan: Nước uống, sửa chữa điện, nước trong khả năng cho phép.

  2.6. Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc được thông suốt, quản lý xe ô tô đảm bảo phương tiện cho lãnh đạo sở, cán bộ đi công tác theo quy chế sử dụng xe ô tô của Sở y tế.

  2.7. Sao chụp công văn, tài liệu cho các phòng thuộc Sở.

  2.8. Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm khánh tiết, công tác tổ chức trong các ngày Lễ, kỷ niệm, hội nghị của Sở.

  3. Công tác công nghệ thông tin

  3.1. Xây dựng hệ thống mạng nội bộ của cơ quan Sở, tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị máy vi tính, triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng bội bộ, tham mưu quản lý trang Website của Sở Y tế; 

  3.2. Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng và thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước ngành Y tế.

  3.3. Đầu mối về công nghệ thông tin của ngành; trực tiếp quản lý về kỹ thuật và điều phối hoạt động sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ hội nghị trong ngành y tế.

  4. Thực hiện công tác cải cách hành chính

  Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn thuôc Ṣ ở Y tế xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và các nội dung có liên quan tại cơ quan Sở Y tế và trong toàn ngành. Làm đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành.

  5. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác

  5.1. Chủ trì và phối hợp với các phòng  thuộc Sở trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý chất lượng theo ISO vào công tác quản lý ngành Y tế. 

  5.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Y tế. 

  5.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan Sở Y tế, phối hợp với Ban chỉ huy tự vệ củng cố, huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm; Đầu mối phối hợp với Công đoàn triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa;  phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân giám sát thực hiện các nội quy, quy chế... của cơ quan Sở Y tế.

  5.4. Đầu mối chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm hành chính công của tỉnh theo quy định.

  5.5. Tổ chức thực hiện công tác Pháp chế y tế trong toàn ngành. 

  5.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn sở  xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của Sở Y tế. 

  5.7. Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội.

  5.8. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan.

  5.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Y tế giao.

   

 • Phòng tổ chức cán bộ

  Phòng tổ chức cán bộ

  A. Chức năng

  Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.  

  B. Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Về công tác tổ chức bộ máy

  1.1. Xây dựng các quy hoạch về tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. 

  1.2. Xây dựng Tờ trình, Đề án về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của Sở; về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo phân cấp quản lý.

  1.3. Tham mưu thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể các bộ phận thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

  1.4. Xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức và tương đương thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

  1.5. Tham mưu Quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

  1.6. Xây dựng, tổ chức hoạt động, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong toàn ngành.

  2. Công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động

  2.1. Xây dựng quy hoạch lãnh đạo quản lý, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý lãnh đạo hằng năm của ngành trình phê duyệt theo phân cấp quản lý cán bộ.  

  2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý, tin học...

  2.3. Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.

  2.4. Tham gia tổ chức việc thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động công chức, viên chức, người lao động theo quy định phân cấp quản lý.

  2.5. Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh công chức, viên chức ngành y tế theo quy định.

  2.6. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, cách chức đối với công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

  2.7. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong ngành và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

  3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương

  3.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho  Lãnh đạo Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế cho các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở theo quy định phân cấp quản lý.

  3.2. Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động về lương, phụ cấp...

  3.3. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

  3.4. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

  3.5. Tham mưu cho  Lãnh đạo Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với công chức, viên chức người lao động theo quy định. 

  4. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

  5. Phối hợp với Thanh tra thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan.

  6. Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ nâng lương, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động của các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế. 

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

   

 • Phòng kế hoạch tài chính

  Phòng kế hoạch tài chính

  A. Chức năng

  Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về chiến lược và sách lược y tế; giúp Lãnh đạo Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành, tài chính, kế toán, viện trợ, dự án, thống kê y tế và Chương trình mục tiêu, sử dụng tài sản công.

  B. Nhiệm vụ

  1.  Công tác kế hoạch

  1.1. Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh trình các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

  1.2. Giúp lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền.

  1.3. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu (bao gồm cả kế hoạch tài chính, xây dựng cơ bản) cho các đơn vị trực thuộc Sở.

  1.4. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch phát triển ngành y tế và việc triển khai thực hiện kế hoạch của các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực y tế- dân số, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

  1.5. Làm đầu mối giúp Lãnh đạo Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác viện trợ, hợp tác y tế; tổng hợp các nguồn viện trợ, hợp tác đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của Pháp luật.

  1.6. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.

  1.7. Giúp Lãnh đạo Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tổ chức tài trợ.

  1.8. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế  định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành.

  1.9. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê  y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

  1.10. Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của Sở Y tế.

  1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Y tế giao.

  2. Công tác Tài chính

  2.1. Hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở y tế thực hiện công tác quản lý tài chính - Tài sản công theo quy định hiện hành

  2.2.Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp, chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay, chi đầu tư xây dựng cơ bản trình  Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.

  2.3. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở; các chương trình dự án trình Lãnh đạo Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

  2.4. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Lãnh đạo Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị Hành chính, sự nghiệp do Sở quản lý.

  2.5. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn tín dụng, vốn viện trợ và các nguồn viện trợ khác theo quy định của Pháp luật.

  2.6. Theo dõi và quản lý tài sản công được Nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về quản lý và khai thác sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng quy định, chế độ Nhà nước.

  2.7. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các chương trình mục tiêu thuộc ngành y tế quản lý.

  2.8. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

  2.9. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở.

  2.10.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Y tế giao.

 • Thanh tra

  Thanh tra

  A.  Chức năng

  - Giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

  - Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Y tế.

  Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo qui định của Luật Thanh tra.

  B.   Nhiệm vụ

  1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

  2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

  3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

  4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

  5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

  6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

  7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra Sở.

  8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

  9. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  11. Tổ chức và thường trực việc tiếp công dân theo luật định.

  12. Hướng dẫn công tác nghiệp vụ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

  13. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ  thanh tra của Thủ trưởng cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân.

  14. Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động thanh tra y tế tỉnh.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

   

 • Phòng nghiệp vụ y

  Phòng nghiệp vụ y

  A. Chức năng

  Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y, bảo hiểm y tế, y học cổ truyền, dân số - kế hoạch hóa gia đình và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

  B. Nhiệm vụ

  1. Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển về phòng bệnh, khám chữa bệnh, y học cổ truyền, bảo hiểm y tế, VSATTP, Dân số - KHHGĐ, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

  2. Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, xí nghiệp, trường học... và y tế tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh.

  3. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình.

  4. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

  5. Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

  6. Là đầu mối tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

  7. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về mặt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần, quản lý sức khỏe.

  8. Phối hợp với Thanh tra Sở y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng VSATTP và phòng chống dịch bệnh.

  9. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật trong phòng bệnh và khám chữa bệnh, kể cả khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh.

  10. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân, bán công, dân lập theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y cho các tổ chức, cá nhân (nếu có). Tiếp nhận thẩm định hồ sơ xin hành nghề y tư nhân trình Hội đồng xét duyệt hành nghề y tư nhân của Sở Y tế xét duyệt

  11.Tham gia chiến lược bảo đảm y tế khu vực phòng thủ ở các huyện, thành phố, thị xã; xây dựng kế hoạch động viên quân sự thời bình chuyển sang thời chiến; thường trực Chương trình quân dân y kết hợp.

  12. Thống kê tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

  13.Tổ chức phối hợp với các phòng ban trong việc thực hiện công tác phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế.

  14.  Thực hiện các nhiệm vụ khác và đặc trách một số chương trình y tế do Giám đốc Sở Y tế giao.

 • Phòng nghiệp vụ dược

  Phòng nghiệp vụ dược

  A. Chức năng

  Phòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người (sau đây gọi tắt là Mỹ phẩm) trên địa bàn tỉnh.

  B. Nhiệm vụ

  1. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ đấu thầu, cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất ... cung cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở.

  2. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược Việt Nam để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược của tỉnh, trình Ban Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  3. Phối hợp với phòng Kế hoạch- Tài chính, Nghiệp vụ Y, các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh; phòng chống thiên tai và dịch bệnh tại địa phương.

  4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về quản lý dược phẩm và mỹ phẩm. Hướng dẫn, kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế. Tiếp nhận và xét duyệt các hồ sơ xin hành nghề Dược tư nhân trước khi trình ra Hội đồng xét duyệt hành nghề y, dược tư nhân.

  5. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy chế chuyên môn về dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc .

  6. Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi, giám sát hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc và mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

  7. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế.

  8. Tham mưu cho lãnh đạo Sở hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo quy định của Nhà nước và Bộ y tế.

  9. Thống kê, tổng hợp báo cáo công tác Dược theo quy định

  10. Thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 370
Tháng 03 : 26.393