I. Tổ chức nhân sự:

1. Tạ Thị Nhàn

- Chức vụ: Phụ trách phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

2. Phạm Ngọc Huân

- Trình độ chuyên môn: Đại học

3. Trần Thị Hằng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Trần Thị Ngoan

- Trình độ chuyên môn: Đại học

3. Hoàng Văn Thành

- Trình độ chuyên môn: Đại học