(Ban hành kèm theo Thông tư số:22 /2023/TT-BYT, ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế)