TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG TÈ TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024