• Tạ Xuân Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Bác sĩ CKII
 • Nguyễn Thanh Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   BS CKI
CƠ CẤU TỔ CHỨC